Ἱερά Λείψανα στην Αθήνα, Ἱερά Λείψανα στο Παρίσι, Ἱερά Λείψανα στα Τρίκαλα (λείψανα unisex)

Τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Νέστορος υποδέχθηκε κλήρος και λαός των Τρικάλων -Οκτώβριος, 2011
Τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Νέστορος υποδέχθηκε κλήρος και λαός των Τρικάλων -Οκτώβριος, 2011

I.Mητρόπολις Φθιώτιδος

Ἱερά Λείψανα –εκ του Ροΐδου Εμμοναί

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει:
•Ἁγ. Νεκταρίου,
•Ὁσίου Δαβίδ,
•Ἁγ. Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου,
•Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ,
•Ἁγ. Νικολάου Πλα­νᾶ,
•Ὁσίου Ξε­νο­φῶντος,
•Ἁγ. Ἰωακείμ Ἰθακησίου,
•Χοζεβιτῶν Ἁγίων, κ.ἄ.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἀγάθωνος:
•Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάν­­νου τοῦ Νηστευτοῦ.
•Τιμία Κάρα καί τεμάχια τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁ­σίου Ἀγάθωνος, κτίτορος τῆς Μονῆς.
•Τεμάχια ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Πα­ντε­λεήμονος, Νικο­λάου Μύρων, Πα­ρα­σκευῆς, Βαρ­βά­ρας, Γεωργίου τοῦ Τρο­παιο­φό­ρου, Ἰακώβου τοῦ Ἀδελ­φοθέου, Μο­δέστου, Γρη­γο­ρίου τοῦ Θεολόγου, Ὁσίας Ξένης, Τρύφωνος, Ὁσίας Εὐ­πρα­ξίας, Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, Κη­ρύ­κου, Μαρίνης, Μακκαβαίων, Βλα­σίου, Ἀντύπα Περ­γά­μου, Μερκουρίου, Συμεών τοῦ Στυλίτου, Προκοπίου, Πολυκάρπου Σμύ­ρ­νης, Ἐλευθερίου, Ὁσίας Μη­τρο­δώ­ρας καί πολλῶν ἄλλων.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Μετ/σεως Κ. Βούρλων:
•Ἱ. Λείψανα τοῦ Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ Μυ­ρο­βλή­του,
•Τεμάχιον Ἁγ. Μεγαλομ. Χριστοφόρου,
•Τεμάχιον Ἁγ. Ἱερομ. Κυ­ρίλ­λου τοῦ Λουκάρεως Πατρ. Κων/πόλεως.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Μα­­λε­σί­νας:
•Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Ὁ­μο­λογητοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως.
•Τεμάχια Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Γεωργίου, Χαρα­λά­μπους, Μοδέστου, Παρασκευῆς, Διονυσίου τοῦ Ἀρεο­πα­γί­του, Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Κηρύκου, Ἀναστασίας, Μαρίνης, Τρύφωνος, Εὐδο­κίας, Ἐλευ­θε­ρίου.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Δαμάστας:
•Τεμάχια Ἱερῶν Λει­ψά­νων τῶν Ἁγίων Βαρ­βά­ρας, Ματρώνας, Παρασκευῆς, Χαραλάμπους, Μηνᾷ, Στυ­­λια­νοῦ, Ἰωνᾶ μάρτυρος, τῶν Ὁσίων Σεραφείμ, Κασσιανοῦ, Μελάνης, Ξένης, Πε­­λα­γίας, Ἰωάννου τῆς Κλί­μα­κος καί Θωμᾶ τοῦ Ἀ­πο­­­στόλου, Ἱσαποστόλου Μαγ­δα­­λη­νῆς, σφα­­για­­σθέ­ντων νη­πίων.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Μύλων:
•Τε­­μά­χια Ἱερῶν Λει­ψά­νων τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ τοῦ Ἀναρ­γύ­ρου, Μιχαήλ Συνάδων, Νικο­λάου τοῦ Νέου, Γεωρ­γίου Νεομάρτυρος, Τρύφωνος.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωρ­γίου Στυλίδος:
•Τε­μά­χια Ἱερῶν Λει­ψά­νων τῶν Ἁγίων Ἰωάν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου, Παρασκευῆς, Ὁ­σίου Ξενο­φῶ­ντος, Ἀν­δρέου Κρήτης, Γε­δεών Λα­ρί­σης.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Πα­να­γίας Ἀντι­νί­τσης:
•Τε­μά­χια Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁ­γίων Χα­ραλάμπους, Κυ­ρια­κῆς, Βαρβάρας, Μά­μα­ντος καί Μοδέστου.

Ἐν τῷ Ἐ­νο­ρια­κῷ Ναῷ Ἁγίου Δη­μη­τρίου Ἐλάτειας
•Τμῆμα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νε­κτα­ρίου Πε­ντα­πό­λεως.

Ἐν τῷ Ἐνο­ρια­κῷ Ναῷ Ὁσίου Σεραφείμ Ζελίου
•Τμῆμα ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁ­σίου Σεραφείμ.

Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ναῷ τοῦ χωρίου «Ὅσιος Σεραφείμ»
•Τμῆμα Ἱε­ροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁ­σίου Σεραφείμ.

Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ναῷ Ἁγίου Κων/νου Λο­­­κρί­δος
•Τεμάχια ἱε­ρῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμο­λο­γη­τοῦ, Πα­ντε­λεή­­μο­νος, Χαρα­λά­μπους, Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, Ἀ­ρέθα, Τρύ­φω­νος, Ἐλευ­θε­ρίου, Μο­δέ­στου, Κλήμεντος, Πλά­τω­νος, Ἀγαθαγγέλου Μεγα­λο­μάρ­τυ­ρος.

Advertisements

2 thoughts on “Ἱερά Λείψανα στην Αθήνα, Ἱερά Λείψανα στο Παρίσι, Ἱερά Λείψανα στα Τρίκαλα (λείψανα unisex)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.